عطرا - موسسه عصرطلایی رشد و بالندگی ایرانیان - یو سی ام تری چیست؟

یو سی ام تری چیست؟

یو سی ام تری چیست؟

یو سی ام تری چیست

 

روش نوین آموزشی است که با توجه به نظریه های مهم روانشناسی مثبت گرا در حوزه حافظه، تفکر و ذهن طراحی شده و سعی دارد ظرفیت های نهفته مغز را فعال نماید تا فراگیران با تصحیح باورهای نادرست و با بالا بردن سطح خود آگاهی، آمادگی لازم برای استفاده بهتر و بهینه از این پتانسیل خدادای را پیدا کنند. این روش آموزشی سبب آمادگی ذهن جهت یادگیری بهینه، تقویت حافظه کوتاه مدت و بلند مدت، تصویرسازی، توسعه تفکر استدلالی و درک بهتر محیط اطراف می شود.

 امروزه صحبت از تکنولوژی فکر و استفاده بهینه از مغز جای خود را در بین مردم بیش از بیش باز کرده است. مغز انسان دارای قسمت های گوناگون است که نظام های فعلی آموزشی تنها درصد کمی از آن را بکارگرفته است. آموزش های فعلی بر جزء کوچکی از مغز تمرکز دارند که در قسمت چپ قشر مخ قرار گرفته و منزوی شدن قسمت های خاص مغز، همبستگی و انسجام نظام مند آن را از بین برده است.  ندهرمان پدر تکنولوژی تسلط مغز عنوان کرد که مغز نه تنها از جنبه فیزیکی بلکه از جنبه ی عملکردی نیز تخصصی شده است. وی معتقد است که افراد از نیمکره های مغز به یک شیوه و فراوانی استفاده  نمی کنند،

در واقع در برخورد با مسائل از حالت مسلط مغز خود استفاده می کنند. از آن جایی که سیستم های آموزشی ما تمرکز بسیار زیادی بر مهارت های استدلالی با توالی زمانی دارند (مربوط به نیمکره چپ)، توانایی های خلاقانه به شدت تحت تأثیر قرار می گیرند (مربوط به نیمکره راست). بنابراین آن چه امروز نیاز است یک توازن بهتر و ارزش قایل شدن برای همه توانایی های مغز است. اکنون باید یاد بگیریم که چگونه از این توانایی ها تفکر، حل مسئله و به کار گیری کل مغز استفاده نماییم. نماییم.

از ایـن رو سیسـتم آمـوزشی یو سی ام تری (UCM3) به عنوان شیوه ای نوین که سعی بر استفاده بهتر و بهینه از این بزرگترین نعمت خدادادی (مغز) دارد، معرفی می شود.